Hledaný výraz

Obchodní podmínky

Právě se nacházíte: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

SPOLEČNOSTI R-Connect Technology s.r.o.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

SPOLEČNOSTI R-Connect Technology s.r.o.

se sídlem Ostravská 92/53,

identifikační číslo: 27776875,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51502,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.naradihlucin.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: R-Connect Technology s.r.o, Ostravská 92/53,  748 01 Hlučín

(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:         info@naradihlucin.cz (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon:                                    (+420) 605 462 392     (dále jen „Kontaktní telefon“)

Číslo bankovního účtu:               35-7213390227/0100 

1       Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě

„R-Connect Technology s.r.o.“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.naradihlucin.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran  vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (Kupujícího, Uživatele). Veškeré smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

1.3       Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy v potvrzovacím emailu nebo nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.4       Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6       Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží v kvalitě zboží nového, které si kupující objednal prostřednictvím  webového rozhraní obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (fotografie jsou ilustrativní).

1.7       Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

1.8       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2       Vymezení pojmů

2.1       Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3       Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.

2.4       Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5       Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou ruční, elektrické nářadí,aku nářadí, svařovací technika, elektrocentrály, čerpadla, příslušenství,  a další zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

2.6     Prodávající je obchodní společnost R-Connect Technology s.r.o., se sídlem Ostravská 92/53, 748 01 Hlučín, IČ:27776875, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 51502 u u Krajského soudu v Ostravě. R-Connect Technology s.r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby

 3       Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1       Veškerá prezentace nabízeného zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží, stiskne tlačítko VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU, vyplní objednací formulář, zaškrtne SOUHLAS s Obchodními podmínkami a objednávku dokončí stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNAT), je považována za závaznou.

3.3       Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat, případně upravit seznam zboží s uvedenou prodejní cenou vloženého do nákupního košíku. Na tomto místě je taktéž seznámený se způsobem dodání a platby s možností si tyto způsoby vybrat a měnit.

3.4       Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.5       Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

3.6       Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením druhého potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7       Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky).

3.8       Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že nabízená cena zboží vykazuje výrazně nižší cenu, než je standardní prodejní cena (v případě, že se tak stane, zákazníka budeme neprodleně informovat a sdělíme aktuální prodejní cenu). Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.9       V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.10    Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní včetně cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.11    Nabídka označená jako „AKČNÍ“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

3.12    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.13    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.14    Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.15    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. V případě platby předem vzniká vlastnické právo ve chvíli připsání peněz na běžný účet uvedený na daňovém dokladu.

3.16    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.17    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. I potvrzenou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4       Ochrana osobních údajů a uživatelský účet

4.1       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2       Kupující souhlasí se zpracováním a a shromažďováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo,  které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.3       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.4       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zde má také přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

4.5       V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.6       Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.7       Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci webového rozhraní obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

4.8       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.9       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.10    Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

4.11    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5       Dopravní podmínky, cena dopravy

5.1       Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedené ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

5.2       Dopravné a balné je ve webovém rozhraní obchodu od 6 999,-Kč s DPH zdarma! Ke zboží, které nepřesahuje tuto částku, bude připočítán poplatek za dopravné a balné ve výši dle tabulky níže. Ceny v tabulce jsou včetně DPH. (Při hmotnosti zboží nad 50 Kg bude výše ceny za dopravné a balné upřesněna v potvrzení objednávky).

5.3       Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

5.4       Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

5.5       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.6       Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

Přehled možných způsobů platby:

  •   hotově nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně (R-Connect Technology s.r.o.; Ostravská 92/53; Hlučín 748 01)
  •  dobírkou přepravci
  • předem bankovním převodem na běžný účet - číslo účtu 35-7213390227/0100 

5.7       Dodací lhůta přepravní služby je do 3 pracovních dnů (většinou však do 24 hodin) od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, při převzetí zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad či nesrovnalostí toto neprodleně oznámit přepravci a poznamenat do přepravního listu (platí pro přepravní služby PPL, ČP). Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

5.8       V případě, kdy je zásilka či zboží poškozeno, je nutné sepsat zákazníkem na doručovací poště reklamační protokol (do 2 pracovních dnů), ve kterém bude uvedeno, že reklamaci vyřizuje odesílatel, společnost R-Connect Technology s.r.o. O vše ostatní se postaráme my.

6       Odstoupení od kupní smlouvy

6.1       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

6.2       Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

6.3       Kupující může písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího: R-Connect Technology s.r.o., Ostravská 92/53, 748 01 Hlučín.

6.4       Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář  poskytovaný prodávajícím, jenž je také ke stažení na webovém rozhraní obchodu www.naradihlucin.cz.

6.5       Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, které bylo uvedeno na faktuře, současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, včetně zvoleného způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti na prodejně). Vyjádření musí obsahovat také: jméno a příjmení Kupujícího, kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího, číslo faktury, datum a podpis Kupujícího.

6.6       V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující rovněž povinen uvést číslo faktury a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

6.7       Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

6.8       Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vr&aac